اتوماسیون صنعتی

در سیستمهای‌ پویا نظیر سیستمهای‌ الکتریکی‌، مکانیکی‌ و بیولوژیکی‌ که ‌متغیر با زمان‌ بوده و اغتشاشات‌ متعددی‌ نیز بر آنها اثر می‌کنند، مسئله‌ کنترل‌ خودکار و تغییر رفتار سیستم‌ برای‌ نزدیک ‌کردن‌ پاسخهای‌ آنها به‌ مقادیر مطلوب‌ در حال حاضر یکی از اصلی ترین موارد تقاضا در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی‌ و واحدهای‌ خدماتی‌، نیروگاهها، سیستمهای‌ هوا‌شناسی‌، مهندسی‌ پزشکی‌، اقتصاد و مدیریت‌ صنعتی می‌باشد.

هدف‌ از فعالیت بخش کنترل‌ شرکت آزما سنجش پیشرو ( شامل  بخش های تحلیل‌ و مدلسازی‌ سیستمهای‌ پویا، طراحی‌ و شبیه سازی) ساخت و تولید سیستمهای‌ کنترل‌ خودکار برای‌ بهبود رفتار این‌ گونه‌ سیستمها می‌باشد. در این خصوص این شرکت اقدام به فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی سیستمها و تجهیزات صنایع انرژی، معادن و سایر صنایع عمده بطور گسترده نموده است.

فعالیت های شرکت آزما سنجش پیشرو در حوزه اتوماسیون صنعتی شامل سیستم های اسکادا ، تله متری ، دیسپچینگ و … می باشد که برای نظارت و یا کنترل پروسس هایی نظیر تامین آب شهری ، کنترل نیروی برق ، انتقال و  توزیع آن ، خطوط لوله های نفت و گاز، ایستگاه های تقلیل فشار گاز و بسیاری از پروسس های توزیع شده دیگر استفاده می شوند. یک سیستم اسکادا شامل سیگنال های I/O ورودی/خروجی ، کنترل گرها ، HMI ، شبکه ها ، ارتباطات، پایگاه داده Data Base و نرم افزار دیسپچینگ می باشد.

محصولات