مخابرات

با توجه‌ به‌ نقش‌ روزافزون‌ ارتباطات‌ و انتقال‌ اطلاعات‌ در زندگی‌ بشری‌ و نیز تنوع‌ صنایع‌ مخابراتی‌ در داخل‌ کشور، فعالیتهای شرکت آزما سنجش پیشرو در زمینه‌های‌ شناخت‌ نحوه‌ عملکرد و چگونگی‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌سیستم‌های‌ مخابراتی‌ از اولویت بسزایی‌ برخوردار است‌. فعالیتهای مخابراتی شرکت در زمینه‌ سیستم‌های مخابراتی‌،پردازش سیگنال، آنتن‌، میدانها و امواج‌، انتشار امواج‌، خطوط انتقال‌، مایکروویو، سوئیچینگ‌ الکترونیک‌، سیستم‌های‌ تلویزیون‌، مخابرات‌ نوری‌، شبکه‌های‌ مخابرات‌ کامپیوتری‌‌، انتقال‌ اطلاعات‌ در سیستم‌های‌ رادیویی‌، کابلها و همچنین طراحی و ساخت قطعات‌، مدارها و سیستمهای‌ مختلفی‌ که‌ در مخابرات‌ به‌ کار برده‌ می‌شود؛ متمرکز است.

علاوه بر این در حال حاضر بخش مخابرات شرکت آزما سنجش پیشرو در زمینه‌های زیر فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی انجام میدهد:

• سیستم‌های مخابرات بی‌سیم و سیار
• شبکه های مخابرات نوری و سیستمهای دسترسی چند راهه
• مدارها و سیستم‌های مخابراتی مایکروویو و امواج میلیمتری
• پردازش سیگنال های دیجیتال (صوت و تصویر)
• رمز نگاری و امنیت شبکه‌های مخابراتی
• شبکه مخابرات داده‌ها و مخابرات پهنباند
• سیستم‌های رادار و مراقبت الکترونیک
• انتشار امواج رادیویی و الکترومغناطیس محاسباتی