همکاران:

  • پژوهشگاه صنعت نفت
  • شرکت نیرومان
  • تبادل فناوری نانو
  • پارک فناوری پردیس